Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Dokument ke formě PDF ked stažení zde.

Kdo jsme

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace, IČO: 45234663, se sídlem Klášterní 34, Osoblaha,79399, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace, zpracovává osobní, výjimečně také citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace informuje, že jediný její oficiální web je www.dpsosoblaha.cz. Tento web vyjadřuje jeho oficiální stanoviska a Domov pro seniory Osoblaha , příspěvková organizace je správcem osobních údajů na něm uvedených.

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace dále informuje, že nemá zřízené profily na žádných sociálních sítích.

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která vede přímo či nepřímo kidentifikaci. U podnikajících fyzických osob se řadí mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, jako je například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Prezentace, propagace a marketing

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: fotografie, videa, zvukové záznamy, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů a též bez souhlasu v případech zpravodajství, společenských, sportovních či jiných akcí pořádaných Domovem. Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Domova nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Domova pro seniory Osoblaha, příspěvkové organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Domova pro seniory Osoblaha, příspěvkové organizace, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Práva subjektu údajů stanoví zejména kapitola III. Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Domovem pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  • Účel zpracování osobních údajů;
  • Kategorie dotčených osobních údajů;
  • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
  • Zdroje osobních údajů;
  • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytlo Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

2, Právo na opravu, doplnění či výmaz:

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace nebo smluvní zpracovatel, provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

3. Právo na omezení:

Subjekt údajů má právo na to, aby bylo zpracování osobních údajů, které se přímo týkají jeho osoby omezeno.

4. Právo na přenositelnost údajů:

Subjekt údajů má právo za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

5. Právo vznést námitku:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

  • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřenů
  • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

6. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:

Právo subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.  Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace, vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice Tel. č.: +420 234 665 111

Časté dotazy

Jak a kde zjistit, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace zpracovává?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na níže uvedené adrese. První kopie zpracovávaných osobních údajů bude subjektu údajů poskytnuta bezplatně.

Z jakých zdrojů Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace osobní údaje získává?

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace zpracovává v rozporu se zákonem?

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje subjektu údajů (zastupované osoby) nepřesné, může požádat Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Může požadovat především omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Výše uvedenou žádost lze podat písemně na adrese pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace
Klášterní 34, Osoblaha, 79399
E-mail: suchomel@osoblaha.eu
Tel.: 554642010

Skip to content